Начало

Прогнози

palms bet mobile

Winbet Mobile

Добре дошли на сайта на Професионална гимназия „Васил Левски”

Прием за учебната 2015 - 2016 година

Прием

Придобиване на специалност и професия на лица с трудов опит, но без документ за квалификация

Професионална гимназия „Васил Левски” – град Кърджали работи по проект „Нова възможност за моето бъдеще” BG051PO001-4.3.03-0001.

Той дава възможност на всеки гражданин над 16 години да валидира знанията, уменията и компетентностите, които е получил с продължителен опит у нас и в чужбина, но не притежава официално признат документ за придобитата професионална квалификация.

В гимназията се извършва валидиране по професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника” и по професия „Машинен техник”, специалност „Машини и системи с ЦПУ”.

От възможността за валидиране на знания могат да се възползват и младежи без призната квалификация, ниско квалифицирани безработни и заети лица, които са придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит, както и възрастни лица, придобили знания и умения в резултат от ежедневни дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

Валидирането дава възможност на браншови, синдикални и работодателски организации да докажат знанията, уменията и компетентностите на своите служители, а на частните лица – да документират уменията си.

Учителите по професионална подготовка, които ще участват в комисиите по валидиране преминаха обучения, свързани с работата по проекта

Описание на изображението

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобитите знания, умения и компетентности.

Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Всички лица, защитили знанията и уменията си ще получат документ, доказващ придобитата специалност или част от нея.


Начало на страницата